Algemene voorwaarden

  1. Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto, kontant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de betaling. Onze wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking mede aan deze clausule.

  2. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest van 18% opleveren, en word verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 24.79 €.

  3. Tot aan het volledige voldoening van alle vorderingen, welk voor de koper uit de verkoopovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet-tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd.

  4. Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van het district van de verkoper.

  5. De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de geadresseerde. Om geldig te zijn, dient elke klacht schriftelijk gedaan binnen de acht dagen van de aflevering.

GENERAL BULK

  Elzasweg 13

      2030 Antwerpen

M   info@generalbulk.be

T    +32 (0) 3 202 08 95